Select Page

برگه عبور برگه ای است که برای افرادی صادر میگردد که مدارک اولیه برای عبور و مرور به ایران نداشته و یا به هر دلیل امکان خروج مجدد از ایران برای ایشان فراهم نباشد.

برگه عبور این افراد را برای خروج از کشور مجاز اعلام کرده و این امکان را فراهم میسازد تا مسافر بتواند بدون وثیقه و سایر مدارک به امریکا بازگردد.

واجدین شرایط برای دریافت برگه عبور عموما کسانی هستند که خدمت نظام وظیفه را در ایران نگذرانده و یا مانعی در خروج از ایران دارند.

برای دریافت برگه عبور میباست فرم زیر را پر کرده و به همراه مدارک زیر برای آدرس این دفتر بفرستید

فرم زیر را تمکیل کنید

برگه عبور
Step 1 of 3

مشخصات فردی

ارسال مدارک

لطفاً مدارک مورد نیاز برای این مرحله را برای آدرسی پستی که در قسمت بالا درج شده ارسال کنید.
با تشکر