Select Page

مدارک لازم برای ثبت ازدواج زن و مرد ایرانی

تکمیل پرسشنامه شماره یک

تکمیل پرسشنامه ثبت ازدواج

اصل شناسنامه و گذرنامه زن و شوهر

رضایت نامه رسمی پدر برای ازدواج دختران

اصل گواهی ازدواج مذهبی

کپی کارت شناسایی و کارت ملی شهود عقد

کپی کارت ملی و کارت شناسایی عاقد

اصل گواهی ازدواج خارجی

فرم زیر را تمکیل کنید

ثبت ازدواج زن و مرد ایرانی
Step 1 of 3

مشخصات فردی

ارسال مدارک

لطفاً مدارک مورد نیاز برای این مرحله را برای آدرسی پستی که در قسمت بالا درج شده ارسال کنید.
با تشکر