Select Page

صدور المثنی کارت ملی در کنسولگری جمهوری اسلامی در واشنگتن انجام نخواهد شد و المثنی کارت ملی فقط در ایران و در دفاتر ثبت احوال قابل انجام است.

فرم زیر را تمکیل کنید

صدور المثنی کارت ملی
Step 1 of 3

مشخصات فردی

ارسال مدارک

لطفاً مدارک مورد نیاز برای این مرحله را برای آدرسی پستی که در قسمت بالا درج شده ارسال کنید.
با تشکر