Select Page

هموطنان گرامی خارج از کشور چنانچه کارت ملی قدیمی دارند برای تبدیل آن به کات ملی جدید باید به دفاتر ثبت احوال در ایران مراجعه نمایند.

همچنین صدور کارت ملی قدیمی نیز برای هموطنانی که دارای کارت ملی نیستند صورت نمیپذیرد.

فرم زیر را تمکیل کنید

صدور کارت ملی
Step 1 of 3

مشخصات فردی

ارسال مدارک

لطفاً مدارک مورد نیاز برای این مرحله را برای آدرسی پستی که در قسمت بالا درج شده ارسال کنید.
با تشکر